ចងចាំ GN Ramachandran នៅថ្ងៃកំណើតរបស់គាត់
https://en.wikipedia.org/wiki/File:G_N_Ramachandran.jpg#file

To commemorate the Birth Centenary of the eminent structural biologist, GN Ramachandran, a special issue of Indian Journal of Biochemistry and Biophysics (IJBB) will be published on the theme of “Molecular Structure of Proteins in Health and Diseases”. The special issue of this journal will publish reviews and original research articles presented at the conference “Celebrating Proteins on the Birth Centenary of Prof. G.N. Ramachandran” during 3-4 March 2023. The subject matter experts will work together on this issue.  

G.N. Ramachandran (1922 – 2001) was an Indian physicist (or biophysicist or structural biologist) known worldwide for his seminal contributions on structure and function of protein, particularly discovery of the triple helical structure of collagen និង Ramachandran phi-psi Plot" (which became a standard description of protein structure). He also credited for development of the theory of image reconstruction from shadowgraphs (such as X-radiograms) using the Convolution Technique. 

*** 

ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ចាកចេញពីការឆ្លើយតប

សូមបញ្ចូលមតិយោបល់របស់អ្នក!
សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកនៅទីនេះ

ដើម្បីសុវត្ថិភាពការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម reCAPTCHA របស់ហ្គូហ្គោលគឺចាំបាច់សម្រាប់ Google គោលនយោយបាយ​ឯកជនភាព និង លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់.

ខ្ញុំយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ.